Säännöt

Tyietosuojaseloste: Pro Kuolimo ry Tietosuojaseloste 24052018

Pro Kuolimo –nimisen yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Kuolimo, ja sen kotipaikka on Savitaipaleen kunta.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu      

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesistönsuojelua ja muuta luonnonsuojelua sekä maisemanhoitoa Kuolimo –nimisellä järvellä ja sen valuma-alueella sekä vaalia alkuperäisen, uhanalaisen nieriä- nimisen kalalajin kannan säilymistä ja edistää sille otollisten olosuhteitten kehittämistä Kuolimo -nimisessä järvessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

–       toimii puolueettomana ja voittoa tavoittelemattomana yhteistyöelimenä kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille tahoille

–       kokoaa saatavissa olevia tietoja Kuolimo -järvestä, sen valuma-alueesta sekä niiden tilaan vaikuttavista tekijöistä

–       harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa Kuolimon, sen valuma-alueen ja nieriän kannan kehittymiseen liittyvien tietojen tunnetuiksi tekemiseksi

–       pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin sekä –hankkeisiin niin, että yhdistyksen toiminnan tarkoitus tulee niissä otetuksi riittävässä määrin huomioon

–       tekee esityksiä ja aloitteita sekä toimii Kuolimoon, sen valuma-alueeseen ja nieriän kantaan liittyvien epäkohtien korjaamiseksi

–       seuraa Kuolimoon, sen valuma-alueeseen ja nieriän kantaan liittyvien epäkohtien poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista ja toteutumista

–       ylläpitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä mahdollisuuksiensa mukaan toimii yhteistyössä näiden kanssa

–       tekee yhteistyötä tarkoituksensa toteuttamiseksi sopivien koti- ja ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden vastaavien tahojen sekä osakaskuntien ja kalastajien kanssa

–       järjestää aiheeseen liittyviä tapaamisia sekä tiedotus-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä opastaa jäseniään veden laadun havainnointiin liittyvissä asioissa

–       tiedottaa Kuolimon vesistössä ja sen valuma-alueella tehtävistä tutkimuksista ja asukkaiden tekemistä havainnoista

–       harjoittaa muuta yllä mainitun luontoista toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla, rahankeräyksillä, myyjäisillä, juhlien järjestämisellä ja alan julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjasitoumuksia, lahjoituksia, testamentteja ja apurahoja. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu                 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi-neljä muuta varsinaista jäsentä sekä yksi-kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai toiminnantarkastajille, mikäli heitä on kaksi, viimeistään yhtä kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tai -tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi- toukokuussa  ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty eikä päätös ole sääntöjen vastainen, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. päätetään kokous.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi-kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi-kaksi varatoiminnantarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. päätetään kokous.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.