Toimintaa

Yhdistyksen toimintaa

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2021

Vuosi 2021 on Pro Kuolimon 9. toimintavuosi.

Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia Kuolimon järvialueen suojelemiseksi.
Tärkeä tavoite on edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa.
Uuden jäsenet ovat tervetulleita.

Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuodaan esille tiedottamisella.
Edistetään Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden
edistämistä mm. kosteikkojen toteutumista.
Tiedotetaan Pappilanlahden uudesta kosteikosta jonka kunta toteutti syksyllä 2020.

Pro Kuolimo osallistuu maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.

Tiedotetaan vesiensuojeluasioista ja ylläpidetään keskustelua Kuolimon suojelusta.

Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen tutkimusalusta.

Hallinnoidaan Pro Saimaannieriä hanketta

Hallinnoidaan ja osallistutaan Kalasta viisaasti Kuolimolla

Ehdotetaan kunnalle Kapakk’ojan kosteikon huoltoruoppauksen toteutusta 2021.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2020

Edistetään Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistämistä
mm. kosteikkojen toteutumista.

Osallistutaan Pappilanlahden uuden kosteikon toteuttamiseen.

Pro Kuolimo osallistuu maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.

Osallistutaan nieriän seurantaryhmän toimintaan.

Tiedotetaan vesiensuojeluasioista ja ylläpidetään keskustelua Kuolimon suojelusta.
Osallistutaan ja ollaan mukana järjestämässä Kuolimo aiheisia tapahtumia.

Pro Saimaannieriä hanke on menossa. Hankkeessa turvataan erittäin arvokkaiden nieriän VK-poikasten
menestymistä Kuolimossa istutuksen jälkeen.  Tämä hanke on tärkeä jatkumo aikoinaan toteutetulle
emokalapyynnille, joka tuotti kokonaan uuden nieriäsukupolven viljelyyn. Hanke tulee jatkumaan.

Kalasta viisaasti ja kestävästi Kuolimolla 2020-21- hanke on käynnistynyt.
Hankkeen tarkoitus on tiedottaa monipuolisesti Kuolimon nieriäkannan suojelusta ja  kestävästä kalastuksesta,
sekä hankkia tietoa nieriäkannan kehityksestä ja sivusaaliista eri pyyntivälineissä ja alueilla.
Hanketta hakijana ja hallinnoijana on Pro Kuolimo ry.

Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen tutkimusvenettä.
Vene on taas vesillä. OLi huollossa 23.5.2020 klo 13 saakka.

Kirvesselän vedenlaadun tutkimus jatkuu toukokuulle 2020

Yhdistyksen päätoimenpiteet olivat vuoden 2019 aikana.

Vuosi 2019 oli Pro Kuolimon seitsemäs (7) varsinainen toimintavuosi.
Tavoitteena oli edistää konkreettisia toimia Kuolimon järvialueen suojelemiseksi.
Tärkeä tavoite oli edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa.
Saatiin muutamia uusia jäseniä.
Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuotiin esille aktiivisella tiedottamisella.

Yhdistyksen päätoimenpiteet vuoden 2019 aikana.

Edistettiin Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden
toteuttamista mm. kosteikkoja.

Pro Kuolimo osallistui maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.

Pro Kuolimon puheenjohtaja osallistuu Nieriän suojelun työryhmään.

Tiedotettiin vesiensuojeluasioista ja ylläpidettiin keskustelua Kuolimon suojelusta.

  •         Kuolimo ilta oli 23.1.2019 kunnatalolla

Toiminnassa hyödynnettiin yhdistyksen tutkimusvenettä.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2018

Vuosi 2018 on Pro Kuolimon kuudes (6) varsinainen toimintavuosi.
Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia Kuolimon järvialueen suojelemiseksi.
Tärkeä tavoite on edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistoimintaa.
Pyritään saamaan myös uusia jäseniä.

Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuodaan esille aktiivisella tiedottamisella.

Yhdistyksen päätoimenpiteet vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2017 PISARA hankkeessa selvitettiin Kuolimon Savitaipaleen puolen
valuma-alueen ojien ja purojen eroosioherkkyys ja laadittiin vesiensuojelun

yleissuunnitelma. Pro Kuolimo oli mukana PISARA hankkeen ohjausryhmässä.

Edistetään vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten suojelutoimenpiteiden
toteuttamista mm kosteikkoja.

Osallistutaan Savitaipeen kirkonkylän venesataman kunnostuksen ohjausryhmään.

Tiedotetaan vesiensuojeluasioista ja ylläpidetään keskustelua Kuolimon suojelusta.

Pyritään edistämään PISARA hankkeen laajentumista myös Etelä-Savon puolelle.

Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen tutkimusalusta.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2017

Vuosi 2017 on Pro Kuolimon viides (5) varsinainen toimintavuosi.
Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia Kuolimon järvialueen suojelemiseksi.

Tärkeä tavoite on edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistoimintaa.
Pyritään saamaan  runsaasti uusia jäseniä.

Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuodaan esille aktiivisella tiedottamisella.

Yhdistyksen päätoimenpiteet vuoden 2017 aikana.
1.
Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-alueen
aiheuttaman kuormituksen selvittäminen. Sen rinnalla edistetään konkreettisten suojelutoimenpiteiden toteuttamista.
Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen uutta tutkimusalusta.
Vuonna 2017 PISARA hanke jatkaa vuonna 2016 valmisteltua ja joulukuussa
alkanutta vesiensuojelun yleissuunnitelman laatimista. Pro Kuolimo osallistuu
suunnitelman laatimiseen. Pro Kuolimo osallistuu PISARA hankkeeseen ja on sen ohjausryhmän jäsen.
Pyritään edistämään PISARA hankkeen laajentumista myös Etelä-Savon puolelle.
2.
Edistetään uusien kosteikkojen ja suojelutoimenpiteiden toteutumista.

3.

Osallistutaan Kapak’ ojan kosteikon ylläpitoon Pappilan lahden ranta-alueella
yhdessä  kunnan ja Lappeenrannan ympäristötoimen PISARA hankkeen kanssa.

4.

Tehostetaan olemassa olevaa yhteistyötä myös Etelä-Savon puolella.

Laajennetaan kontaktiverkostoa tarvittaessa.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2016

1. Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-alueen
kuormituksen selvittäminen. Työtä laajennetaan ja siinä hyödynnetään yhdistyksen uutta tutkimusalusta.
2. Tuetaan Kuolimon tummentumista aiheuttavien virta– ja valumavesien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden
selvittämistä, kehittämistä ja toteuttamista.
Osallistumme Savitaipaleen keskustan pinta-valumavesien koonti- ja selkeytymisaltaiden ylläpitoon Pappilan lahden ranta-alueelle yhdessä kunnan ja Lappeenrannan ympäristötoimen PISARA hankkeen kanssa.
3. Kuolimon kuormituksen vähentämiseen tähtäävä kansalaistiedottaminen ja oppaan jakelu.
4. Tehostetaan olemassa olevaa yhteistyötä. Laajennetaan kontaktiverkostoa tarvittaessa.

Yhdistyksen päätoimenpiteita vuonna 2015

1.

Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-alueen kuormituksen selvittäminen. Työtä laajennetaan ja siinä hyödynnetään yhdistyksen uutta tutkimusalusta.

2.

Tuetaan Kuolimon tummentumista aiheuttavien virta – ja valumavesien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämistä, kehittämistä ja toteuttamista.Edistämme Savitaipaleen keskustan pinta-valumavesien koonti- jaselkeytymisaltaiden toteutusta pappilan lahden ranta-alueelle yhdessä kunnan ja Lappeenrannan ympäristötoimen PISA 2013 hankkeen kanssa.

3.

Kuolimon kuormituksen vähentämiseen tähtäävä kansalaistiedottaminen ja oppaan jakelu.

4.

Tehdään yhteistyötä kuntien kanssa Peijonsuon ja Suomenniemen jätevesipuhdistamojen parantamishankkeissa.

5.

Tehostetaan olemassa olevaa yhteistyötä. Laajennetaan kontaktiverkostoa tarvittaessa.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2014

 

1. Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-

alueen kuormituksen selvittäminen.

2. Tuetaan Kuolimon tummentumista aiheuttavien virta – ja valumavesien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämistä, kehittämistä ja toteuttamista.

Teemme esityksen Savitaipaleen keskustan pinta-valumavesien koonti- ja

selkeytymisaltaiden toteutuksesta pappilan lahden ranta-alueelle.

3. Kuolimon kuormituksen vähentämiseen tähtäävä kansalaistiedottaminen

ja oppaan toteuttaminen.

4. Tehdään yhteistyötä kuntien kanssa Peijonsuon ja Suomenniemen

jätevesipuhdistamojen parantamishankkeissa.

5. Laajennetaan kontaktiverkostoa ja jatketaan olemassa olevaa yhteistyötä.