Toimintaa

Yhdistyksen toimintaa

Toimenpiteitä juuri nyt 2024

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Pro Kuolimo yhteistyöllä voimaa vesistöjen vaalimiseen

 

 

 

 

Kuolimolla ja valuma-alueella on alkamassa näkösyvyysmittaukset, jotka täydentävät
viranomaismittauksia. Mitteukset tehdään vapaaehtoisvoimin.

Mittaukset on tehtävä huolellisesti ohjeen mukaisesti, jolloin ne ovat vertailukelpoisia.

Mittausohje löytyy tästä: 2024 03 20 Näkösyvyysmittausten ohjeistus ver1

Toimenpiteitä vuonna 2024

 • Käynnistetään vuosittain useamman kerran toistettavat näkösyvyysmittaukset ja haittaleväseuranta Kuolimolla ja valuma-alueella. Mittauspisteiden tulokset ovat kaikkien luettavissa avoimesta karttapalvelu tietokannasta. Mittaukset toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja talkooväki koulutetaan. Talkooväkeä tarvitaan mukaan.
 • Mikäli hankerahoitus toteutuu, osallistutaan Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n koordinoimaan Kiesilänjoen valuma-alueen ensimmäiseen hankevaiheeseen: verkoston rakentaminen ja olemassa olevan tiedon kokoaminen. Pro Kuolimon rooli on mm. hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen
 • Mikäli yhdistys saa Suur-Savon OP:n avustuksen, toteutetaan vesiaiheinen valokuvaus ja tarinakilpailu, jonka ympärille rakennetaan Kuolimo + valuma-alue keskeistä informaatiota ja mahdollisesti esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 • Mikäli hankerahoitus järjestyy, edistetään Etelä-Savon ELY Keskuksen hallinnoimaa kaukokartoitus (satelliittien tuottaman tiedon pohjalta) pohjaista Kuolimon ja valuma-alueen vesistön tilan kartoitus pilottiprojektia
 • Osallistutaan Kuolimoa ja valuma-aluetta koskevan tulevaisuuden suojelutoimenpide-kokonaisuuden suunnitteluun ja sitä edeltäviin mittauksiin.
 • Edistetään valikoitujen kohteiden vesinäytteiden ottotiheyden kasvattamista
 • Edistetään Metsäkeskuksen metka-tuella mahdollisesti useamman vuoden päässä siintävää mahdollisuutta toteutettavaa laajempaa vesiensuojeluhanketta yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa.
 • Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muihin saimaannieriän suojelutoimiin Kuolimolla esim. yhteistyössä Metsähallituksen Pro Saimaannieriä hankkeen kanssa.

Muita joko vuonna 2024 tai tulevina vuosina käynnistettäviä hankkeita/selvityksiä:

 • Pro Kuolimon tuottamaa vesistön tilaa koskevaa koottua faktatietoa
 • Yhdistyksen roolipohjainen kotisivusto – uudistus
 • Pohjavesien pinnan mittaus Kuolimon ja valuma-alueen vesitaseen paremmaksi ymmärtämiseksi
 • Pro Kuolimon hankkeistamia pienimuotoisia konkreettisia toimenpiteitä
 • Vesistön ekologia ja sen muutokset sekä niiden vaikutus Kuolimon ekosysteemiin ml. saimaannieriään
  • Hahmotus Kuolimon ja sen valuma-alueen vesiekologian muutoksista ja niiden vaikutuksista vesistön ekosysteemiin, äärimmäisen uhanalaiseen saimaannieriään ja vesistön virkistys- ja hyötykäyttöön.
   • piilevätutkimusten tarjoamat mahdollisuudet rehevöitymisen ja kuormituksen ymmärtämiseksi
   • pieneliötutkimukset ja niiden tulosten tulkinta Kuolimolla.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2023

Sääntöjen mukaisesti Yhdistys pyrkii edistämään vesistön- ja luonnonsuojelua, sekä maisemanhoitoa
Kuolimo –nimisellä järvellä ja sen valuma-alueella sekä vaalitaan edelleen alkuperäisen, uhanalaisen
saimaannieriä- nimisen kalalajin kannan säilymistä ja pyritään edistämään sille otollisten olosuhteitten
kehittämistä Kuolimo-järvessä.

Tärkeä tavoite on edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa.
Uudet yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen sitoutuneet jäsenet ovat tervetulleita.

Päätoimenpiteet:

 • Laaditaan pidemmän aikavälin suunnitelma, miten Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan.
 • Pyritään edistämään uusien kosteikkohankkeiden toteutumista.
 • Osallistutaan maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.
 • Osallistutaan alueelliseen saimaannieriän seurantaryhmään.
 • Tiedotetaan vesiensuojeluasioista ja ylläpidetään keskustelua Kuolimon suojelusta.
 • Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen tutkimusalusta.
 • Pro Saimaannieriä loppuraportin laadinta.
 • Saimaannieriän seurantahankkeen loppuraportin laadinta.
 • Jatketaan vedentarkkailua Kirvesselällä, Morruuvuoden selällä ja Kiesilässä.
 • Valmistellaan yhdistyksen sääntöuudistus syyskokoukseen 2023 mennessä.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2022

Vuosi 2022 on Pro Kuolimon 10. toimintavuosi.

Yhdistys pyrkii resurssiensa puitteissa toteuttamaan yhdistyksen säännöissä määritellyn
tarkoituksensa mukaista toimintaa:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesistönsuojelua ja muuta luonnonsuojelua sekä
maisemanhoitoa Kuolimo –nimisellä järvellä ja sen valuma-alueella sekä vaalia alkuperäisen,
uhanalaisen nieriä- nimisen kalalajin kannan säilymistä ja edistää sille otollisten olosuhteitten
kehittämistä Kuolimo -nimisessä järvessä.

Uuden jäsenet, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan ovat tervetulleita.

Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuodaan esille tiedottamisella pääasiassa tällä nettisivustolla.

Pro Kuolimo osallistuu maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.

Osallistutaan nieriän seurantaryhmän toimintaan.

Tiedotetaan vesiensuojeluasioista ja ylläpidetään keskustelua Kuolimon suojelusta.

Jatketaan vedentarkkailua Kirvesselällä, Morruuvuoden selällä ja Kiesilässä.

Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen tutkimusalusta.

Hallinnoidaan ja osallistutaan edelleen Pro Saimaannieriä hankkeeseen. Hanke
toteuttaa vastakuoriutuneiden poikasten kasvatusta eri pituisina jaksoina ennen istutusta.
Myös istutusalueen hoitokalastus ennen istutusta on tärkeä osa hanketta.

Hallinnoidaan ja osallistutaan edelleen Kalasta viisaasti Kuolimolla hankkeeseen.
Hanke asentaa nieriän opastaulut rannoille keväällä 2022.
Hankkeeseen kuuluu myös nieriäkannan seurantatoimet.

Ehdotetaan kunnalle Kapakk’ojan kosteikon huoltoruoppauksen toteutusta 2022.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2021

Vuosi 2021 oli Pro Kuolimon 9. toimintavuosi.

Yhdistys pyrki resurssiensa puitteissa toteuttamaan yhdistyksen säännöissä määritellyn
tarkoituksensa mukaista toimintaa:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesistönsuojelua ja muuta luonnonsuojelua sekä
maisemanhoitoa Kuolimo –nimisellä järvellä ja sen valuma-alueella sekä vaalia alkuperäisen,
uhanalaisen nieriä- nimisen kalalajin kannan säilymistä ja edistää sille otollisten olosuhteitten
kehittämistä Kuolimo -nimisessä järvessä.

Pyrittiin edistetään Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden
edistämistä mm. kosteikkojen toteutumista.

Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuotiin esille tiedottamisella pääasiassa näillä nettisivuilla.
Tiedotettiin Pappilanlahden uudesta kosteikosta, jonka kunta toteutti syksyllä 2020.

Pro Kuolimo osallistui maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.

Osallistuttiin nieriän seurantaryhmän toimintaan.

Tiedotettiin vesiensuojeluasioista ja ylläpidetään keskustelua Kuolimon suojelusta.

Jatkettiin vedentarkkailua Kirvesselällä, Morruuvuoden selällä ja Kiesilässä.

Toiminnassa hyödynnettiin yhdistyksen tutkimusalusta.

Hallinnoitiin ja osallistuttiin Pro Saimaannieriä hankkeeseen. Hanke
toteutti vastakuoriutuneiden poikasten kasvatusta eri pituisina jaksoina ennen istutusta.
Myös istutusalueen hoitokalastusta toteutettiin ennen istutusta. Se on tärkeä osa hanketta.

Hallinnoitiin ja osallistuttiin Kalasta viisaasti Kuolimolla hankkeeseen. Hanke
toteutti kalastusrajoitusalueen rajamerkinnät järvelle ja toteuttaa tiedotustaulut rannoille.
Hankkeeseen kuului myös nieriäkannan seurantatoimia.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2020

Vuosi 2021 oli Pro Kuolimon 8. toimintavuosi.

Pyrittiin edistetään Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistämistä
mm. kosteikkojen toteutumista.

Osallistuttiin Pappilanlahden uuden kosteikon toteuttamiseen.

Pro Kuolimo osallistui maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.

Osallistuttiin nieriän seurantaryhmän toimintaan.

Tiedotettiin vesiensuojeluasioista ja ylläpidettiin keskustelua Kuolimon suojelusta.
Osallistuttiin ja oltiin mukana järjestämässä Kuolimo aiheisia tapahtumia.

Pro Saimaannieriä hanke käynnistyi. Hankkeessa turvataan erittäin arvokkaiden nieriän VK-poikasten
menestymistä Kuolimossa istutuksen jälkeen.  Tämä hanke on tärkeä jatkumo aikoinaan toteutetulle
emokalapyynnille, joka tuotti kokonaan uuden nieriäsukupolven viljelyyn.
Hanketta hakijana ja hallinnoijana on Pro Kuolimo ry. Hanke tulee jatkumaan.

Kalasta viisaasti Kuolimolla 2020-21- hanke on käynnistyi.
Hankkeen tarkoitus on tiedottaa monipuolisesti Kuolimon nieriäkannan suojelusta ja  kestävästä kalastuksesta,
sekä hankkia tietoa nieriäkannan kehityksestä ja sivusaaliista eri pyyntivälineissä ja alueilla.
Hanketta hakijana ja hallinnoijana on Pro Kuolimo ry.

Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen tutkimusvenettä.
Vene on taas vesillä. Oli huollossa 23.5.2020 klo 13 saakka.

Kirvesselän vedenlaadun tutkimus jatkui toukokuulle 2020.

Yhdistyksen päätoimenpiteet olivat vuoden 2019 aikana.

Vuosi 2019 oli Pro Kuolimon seitsemäs (7) varsinainen toimintavuosi.

Pyrittiin edistämään konkreettisia toimia Kuolimon järvialueen suojelemiseksi.
Tärkeä tavoite oli edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa.
Saatiin muutamia uusia jäseniä.
Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuotiin esille aktiivisella tiedottamisella.

Edistettiin Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden
toteuttamista mm. kosteikkoja.

Pro Kuolimo osallistui maakunnalliseen vesiensuojelun seurantaryhmään.

Pro Kuolimon puheenjohtaja osallistui nieriän seurantaryhmään.

Tiedotettiin vesiensuojeluasioista ja ylläpidettiin keskustelua Kuolimon suojelusta

Kuolimo ilta oli 23.1.2019 kunnatalolla

Toiminnassa hyödynnettiin yhdistyksen tutkimusvenettä.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2018

Vuosi 2018 on Pro Kuolimon kuudes (6) varsinainen toimintavuosi.
Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia Kuolimon järvialueen suojelemiseksi.
Tärkeä tavoite on edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistoimintaa.

Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuodaan esille aktiivisella tiedottamisella.

Yhdistyksen päätoimenpiteet vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2017 PISARA hankkeessa selvitettiin Kuolimon Savitaipaleen puolen
valuma-alueen ojien ja purojen eroosioherkkyys ja laadittiin vesiensuojelun

yleissuunnitelma. Pro Kuolimo oli mukana PISARA hankkeen ohjausryhmässä.

Edistetään vesiensuojelun yleissuunnitelman mukaisten suojelutoimenpiteiden
toteuttamista mm kosteikkoja.

Osallistuttiin Savitaipeen kirkonkylän venesataman kunnostuksen ohjausryhmään.

Tiedotettiin vesiensuojeluasioista ja ylläpidettiin keskustelua Kuolimon suojelusta.

Pyrittiin edistämään PISARA hankkeen laajentumista myös Etelä-Savon puolelle.

Toiminnassa hyödynnettiin yhdistyksen tutkimusalusta.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2017

Vuosi 2017 on Pro Kuolimon viides (5) varsinainen toimintavuosi.

Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia Kuolimon järvialueen suojelemiseksi.

Tärkeä tavoiteena pyrittiin edelleen vahvistamaan ja laajentamaan yhteistoimintaa.
Yhdistyksen toimintaa ja tuloksia tuodaan esille aktiivisella tiedottamisella.

Yhdistyksen päätoimenpiteet vuoden 2017 aikana.

1.
Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-alueen
aiheuttaman kuormituksen selvittäminen. Sen rinnalla edistetään konkreettisten suojelutoimenpiteiden toteuttamista.
Toiminnassa hyödynnetään yhdistyksen uutta tutkimusalusta.
Vuonna 2017 PISARA hanke jatkaa vuonna 2016 valmisteltua ja joulukuussa
alkanutta vesiensuojelun yleissuunnitelman laatimista. Pro Kuolimo osallistuu
suunnitelman laatimiseen. Pro Kuolimo osallistuu PISARA hankkeeseen ja on sen ohjausryhmän jäsen.
Pyritään edistämään PISARA hankkeen laajentumista myös Etelä-Savon puolelle.
2.
Edistetään uusien kosteikkojen ja suojelutoimenpiteiden toteutumista.

3.

Osallistutaan Kapak’ ojan kosteikon ylläpitoon Pappilan lahden ranta-alueella
yhdessä  kunnan ja Lappeenrannan ympäristötoimen PISARA hankkeen kanssa.

4.

Tehostetaan olemassa olevaa yhteistyötä myös Etelä-Savon puolella.

Laajennetaan kontaktiverkostoa tarvittaessa.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2016

1. Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-alueen
kuormituksen selvittäminen. Työtä laajennetaan ja siinä hyödynnetään yhdistyksen uutta tutkimusalusta.
2. Tuetaan Kuolimon tummentumista aiheuttavien virta– ja valumavesien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden
selvittämistä, kehittämistä ja toteuttamista.
Osallistumme Savitaipaleen keskustan pinta-valumavesien koonti- ja selkeytymisaltaiden ylläpitoon Pappilan lahden ranta-alueelle yhdessä kunnan ja Lappeenrannan ympäristötoimen PISARA hankkeen kanssa.
3. Kuolimon kuormituksen vähentämiseen tähtäävä kansalaistiedottaminen ja oppaan jakelu.
4. Tehostetaan olemassa olevaa yhteistyötä. Laajennetaan kontaktiverkostoa tarvittaessa.

Yhdistyksen päätoimenpiteita vuonna 2015

1.

Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-alueen kuormituksen selvittäminen. Työtä laajennetaan ja siinä hyödynnetään yhdistyksen uutta tutkimusalusta.

2.

Tuetaan Kuolimon tummentumista aiheuttavien virta – ja valumavesien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämistä, kehittämistä ja toteuttamista.Edistämme Savitaipaleen keskustan pinta-valumavesien koonti- jaselkeytymisaltaiden toteutusta pappilan lahden ranta-alueelle yhdessä kunnan ja Lappeenrannan ympäristötoimen PISA 2013 hankkeen kanssa.

3.

Kuolimon kuormituksen vähentämiseen tähtäävä kansalaistiedottaminen ja oppaan jakelu.

4.

Tehdään yhteistyötä kuntien kanssa Peijonsuon ja Suomenniemen jätevesipuhdistamojen parantamishankkeissa.

5.

Tehostetaan olemassa olevaa yhteistyötä. Laajennetaan kontaktiverkostoa tarvittaessa.

Yhdistyksen päätoimenpiteitä vuonna 2014

 

1. Kuolimon järvialueen kannalta tärkein ensi vaiheen työ on koko valuma-alueen kuormituksen selvittäminen.
. Tuetaan Kuolimon tummentumista aiheuttavien virta – ja valumavesien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämistä, kehittämistä ja toteuttamista. Teemme esityksen Savitaipaleen keskustan pinta-valumavesien koonti- ja selkeytymisaltaiden toteutuksesta pappilan lahden ranta-alueelle.
3. Kuolimon kuormituksen vähentämiseen tähtäävä kansalaistiedottaminen ja oppaan toteuttaminen.
4. Tehdään yhteistyötä kuntien kanssa Peijonsuon ja Suomenniemen jätevesipuhdistamojen parantamishankkeissa.
5. Laajennetaan kontaktiverkostoa ja jatketaan olemassa olevaa yhteistyötä.